Aktuality

Úprava veľkosti písma od 1.1.2015 v poistných zmluvách

Určite každý z Vás zažil situáciu, keď ste sedeli v poisťovni. Za Vami stojí plný rad ľudí a pred Vami množstvo papiera a pracovník, ktorý čaká už len na Váš podpis. Navyše pri malej veľkosti písma sa častokrát pohrávate s myšlienkou či Vaše rozhodnutie bolo správne a prečo Vaša zmluva je tak ťažko čitateľná, keď pracovník uvádza len samé výhody.

Ale vláda nám to trochu uľahčila a pripravila pre nás zmenu.

Dňom 1.6.2014 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka týkajúca sa ochrany spotrebiteľa. Súčasťou tohto novelizačného balíka je aj nariadenie vlády č. 141/2014, ktoré s účinnosťou od 1.1.2015 ukladá, okrem iného, povinnosť poisťovne uvádzať ustanovenia poistnej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných poistných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich s poistnou zmluvou písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm.

Nedodržaním tejto podmienky sa poisťovne vystavujú riziku neplatnosti poistnej zmluvy od jej začiatku.

PZP za 5 minút Vám želá trpezlivosť pri čítaní každej poistnej zmluvy.

Pokuta v zahraničí si Vás nájde!

Na cestách v zahraničí sa nachádzajú automatizované systémy, ktoré si Vás pri porušení pravidiel zamerajú. Do budúcna sa počíta s prepojením automatizovaných systémov v celej Európskej únií. To znamená, ak Vám v Slovenskej republike vezmú vodičský preukaz, tak o tom bude vedieť celá Európska únia. Taktiež ak napríklad ste dostali zákaz jazdiť v Českej republike, tak ho budete mať aj v Slovenskej republike. Je potrebné si dávať pozor na všetky priestupky, keďže tak ako na Slovensku aj v zahraničí si Vás pri kontrole prelistujú čo môže znamenať vyššiu pokutu.

Čo s pokutou? Nebojte sa, šek Vám príde poštou. Nepokúšajte sa neuhradiť, keďže cesta do zahraničia odkiaľ Vám pokuta prišla môže byť o čosi drahšia. Aké priestupky a čo všetko sa zapisuje? Zrejme Vás nepoteším, no zapisuje sa všetko, aj to čo ste zaplatili ako blokovú pokutu. Policajti zväčša však kontrolujú spätne dve technické roky pozadu. V prevažnej miere je to prekročenie rýchlosti, nepoužitie bezpečnostných pásov, jednoznačne alkohol za volantom, jazda na červenú, telefonovanie za volantom a špeciálne upozorňujem aj na hranie sa s akýmkoľvek technickým zariadením pozor aj počas státia v kolóne. V prípade motorkárov je to napríklad nepoužitie ochrannej prilby.

V zahraničí očakávajte vyššiu pokutu v mestách ako v obciach. U nás je to porovnateľne. Pri ceste do zahraničia odporúčam preštudovať základné pravidlá, ako maximálna rýchlosť na diaľnici v obciach...

PZP za 5 minút Vám želá šťastný návrat domov.

Zmeny na cestách v roku 2014

Aj tento rok nás čaká pár noviniek, ktoré si pre nás pripravil náš parlament.

Od 1. 1. 2014 platia v zákone o cestnej premávke č. 8/2009 viaceré zmeny a doplnky. Medzi najdôležitejšie patria:

Zákaz jesť, piť a fajčiť počas jazdy sa rozširuje už na všetkých spolujazdcov vozidiel kategórie L (motocykle, trojkolky a štvorkolky)

Taxíky môžu jazdiť aj v pruhoch vyhradených pre autobusy - znenie zákona: "Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený."

Zjednodušené parkovanie motocyklov - znenie sa dopĺňa takto: "V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m."

Na chodcov sa vzťahuje povinnosť nosiť reflexné prvky už aj v obci - znenie zákona: "Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev."

Zmiernenie podmienok vedúcich k odobratiu vodičského oprávnenia; v § 92 ods. 3 písm. a) za slovo "nehoda" vkladajú slová "s následkom na živote alebo zdraví". Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla:

a) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo

b) v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

Vinník nehody o povinnosť viac – kým prednedávnom postačovalo napríklad zanechať svoje telefónne číslo za stieračmi auta po novom je potrebné fyzicky vyhľadať majiteľa auta a spoločne vypísať správu o nehode. Znenie v dopravnej správe - "Týmto sa umožní zjednodušenie uplatnenia náhrady škody osobou, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti."

Menej byrokracie pri splnomocnení znenie zákona"Ak držiteľ vodičského oprávnenia pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia,"

Evidenčné číslo na prianie za poplatok 165,5 eur.

Nové zmenyelektronickom mýte. Základným legislatívnym predpisom v oblasti elektronického výberu mýta je zákon č. 474/2013 Z. z. z 21. decembra 2013 o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon o výbere mýta“), ktorý upravuje:

  1. podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“),
  2. práva a povinnosti Prevádzkovateľa vozidla, Vodiča vozidla, Správcu výberu mýta, osoby poverenej Správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
  3. podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
  4. zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
  5. postup pri autorizácii a notifikácii,
  6. výkon kontroly dodržiavania Zákona o výbere mýta,
  7. pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výberu mýta
  8. zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených Zákonom o výbere mýta a osobitným predpisom [Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (2009/750/ES) (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009)].

Nový občiansky preukaz s čipom obsahujúcim elektronický podpis umožňuje vykonávanie zmien v evidencii vozidiel aj prostredníctvom internetu.

PZP za 5 minút Vám želá v novom roku 2014 veľa kilometrov bez nehody. 

Od 1.decembra 2013 PZP v Allianz - Slovenská poisťovňa bez amortizácie!

Od 1. decembra 2013 Allianz – Slovenská poisťovňa neuplatňuje ako jediná na Slovensku pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zhodnotenie (amortizáciu) pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených. K zhodnoteniu vozidla najčastejšie dochádzalo v dôsledku použitia nových dielov pri oprave staršieho vozidla.

K tomuto kroku pristúpila Allianz – Slovenská poisťovňa vzhľadom na zmeny v oblasti odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách na Slovensku, vývoja životnosti a spoľahlivosti vozidiel a zmien v technológii opráv vozidiel. Navyše, Allianz - Slovenská poisťovňa minulý rok zaviedla do praxe proces likvidácie poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia formou krycieho listu.

Ak tak urobila Allianz – Slovenská poisťovňa z 25,43% podielom na trhu dá sa očakávať konkurenčný boj a zavedenie amortizácie aj od konkurencie.

Pozn.: Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov.

Ktoré poisťovne chystajú zmeny pre povinné zmluvné poistenie pre rok 2014?

Každoročne a aj v tomto období prichádzajú poisťovne s novými cenami, ale aj podmienkami na prepočet povinného zmluvného poistenia. Ktorá poisťovňa nás prekvapí najviac? Ako základným a hlavným kritériom pre prepočet povinného zmluvného poistenia vo všetkých poisťovňa ch aj naďalej ostáva dĺžka bez škodového priebehu.

Medzi prvými ohlásila zmeny spoločnosť Wustenrot, a.s. a to hneď dvoma zmenami a to v podobe zľavy za vek motorového vozidla a tiež vernostná zľava. V prípade, že do poistenia vstupuje staršie motorové vozidlo máte právo na zľavu od 15 do 30% pričom počet rokov je od 3 rokov do 10-tich rokov. V tomto prípade sa vekom vozidla rozumie počet rokov, ktoré tvoria rozdiel medzi aktuálnym rokom, kedy sa poistenie dojednáva a rokom výroby motorového vozidla. Pod vernostnou zľavou sa rozumie zľava na počet existujúcich zmlúv v spoločnosti Wustenrot a to zmluva životného poistenia alebo počet zmlúv o stavebnom sporení. Pri jednej existujúcej zmluve dostanete 10%- tnú zľavu pri 2 a viac zmlúv získate zľavu v podobe 15-tich percent. Obe z týchto zliav je možné vzájomne kombinovať, avšak minimálna výška pri uplatnení všetkých zliav nesmie byť nižšia ako 25 eur celkovej ročnej platby. Taktiež poisťovňa znížila poplatky za spolúčasť z 165 € na 150 €, resp. z 330 € na 300 €.

Pri ostatných poisťovniach sme zatiaľ nezaznamenali výraznejšie zmeny okrem vyššie uvedenej a to zľavu pri bez škodovom priebehu.

Vždy aktuálne informácie nájdete iba pri porovnaní online. Ako?

Jednoducho kliknite na tlačítko PZP za 5 minút a uzatvorte povinné zmluvné poistenie na auto, motorku, či nákladne vozidlo za pár minút.

PZP je platné ihneď po zaplatení.